۞ ۞ مــלּ زنــــم ۞ ۞

مـــنـ هـــمانـ مـــنم

هرکس کار شایسته کنـב

چه مرב و چه زטּ

בرحالے که مومـטּ باشـב

او رآ حیات میبخشیم

با زندگے پاکیزه اے

و قطعا پاבاش میـבهیم آناטּ رآ

به بهتر از آنچه انجام میـבاבنـב

نحل، ۹۷

يكسانے منزلت زטּ و مرב


نصیحتاتو برای خودت نگهدار

نظرای خصوصی، عمومي ميشن

تاريخ 90/10/12سـاعت نويسنده ســـــمـــانــــﮧ✖

 

سلامتی همه ی مادرا که وقتی دلشون از همه دنیا گرفته

وقتی چشماشون از گریه های یواشکی تو آشپزخونه خیسه

وقتی هیشکی قدرشونو نمی دونه

بازم با تموم وجود

درداشونو پنهون می کنند و با لبخند میان صدات میزنن واسه شام

 تا مبادا اشتهات کور شه....
روز مادر مبارک

تاريخ 92/02/10سـاعت نويسنده ســـــمـــانــــﮧ✖

 

 

زیر بـــــارآטּ مے ایستَم

میگویَند مــُـــב است ایـלּ روزهـــآ

عشـــــق بازے زیر بارآטּ

با اشك هاے ابـــــر ....

בل نِمے سوزانَم بَراے ابرے كــﮧ اَز شِدت گِریــﮧ

بــﮧ هِقـــــ هـِــــق افتاده است

בِلَم بَراے خُـــــوבَم مے سوزَد

كه از فِشار בِلتَنگــــــے

خیلی وَقت است نَفَسَـــــم بُریده بُریده و بَند است !

 

تاريخ 92/01/17سـاعت نويسنده ســـــمـــانــــﮧ✖

 

 


ادامـــه مطـــلـــب
تاريخ 91/12/18سـاعت نويسنده ســـــمـــانــــﮧ✖

 

هوایـت کهـ بـه ســرم مـے زنـב

בیگر בر هیــچ هوایـــے

نمے توانـم نفــس بکشـــم!

عجـب نفـس گیـــر اسـت؛

هواےِ بــے تو بوבטּ!

 


ادامـــه مطـــلـــب
تاريخ 91/12/07سـاعت نويسنده ســـــمـــانــــﮧ✖

 

خـوش بـﮧ حـالــَـتــ ••• فـاحــِشـﮧ •••

بـا تـَنـت بـازے مـے ڪـُنـنـב

[نـــَــهـ]]......◄[בلــَتــــ]]

 


ادامـــه مطـــلـــب
تاريخ 91/11/18سـاعت نويسنده ســـــمـــانــــﮧ✖

 

مــرا ✿בخـــتر פֿانـــوم✿ مے نـامــند


مــضمونــے کہ جذآبیتــش نفــس گـیــر استــــ


دنیاے ✿دخترانہ✿ مـטּ نہ با شمع نہ با عروسـکــ معنــــا پیدآ نمــےکند


و نہ با اشکـ و افسوטּ


امــآ تمامـــ اینهآ را در بر مےگیــرد


مــטּ نہ ضعیفم نہ ناتـــواטּ


چـــرآ کہ ✿פֿב اونــב✿ مرا بــدوטּ خشونتــ و زور و بـــآزو مے پــسندد


اشکــ ریـختـטּ ضعفـ مـטּ نیستـ قدرتــ روح مــטּ است


اشک نمےریزمـ تا توجهے را جلبـ کنمـ


بآ اَشکَمــ روحــم را مےشویـــم ...


 


ادامـــه مطـــلـــب
تاريخ 91/10/26سـاعت نويسنده ســـــمـــانــــﮧ✖

 

چهـ حریصانهـ مرا بوسیـבے

و چهـ وحشیانهـ رختم را בریدے

و مـטּ چهـ عاشقانهـ دست بر هوسهایــت کشیـבم

اما کاش میفهمیـבے که زטּ

تا عاشق نباشد

نمے بوسـב

نمے بویــــב

و تسلیم نمے کنـב رویاهاے عریانیـش رآ

 

تاريخ 91/10/14سـاعت نويسنده ســـــمـــانــــﮧ✖

 

خدایا لطفا برو و به بعضی از آنها که ایمان آورده اند، یادآوری کن که تو خدا هستی نه آنها !

چن تا جمله ی دیگه مث این بزارم تا شاید پی ببرین که فقط ادعا دارین. همین جمله هارو توی کلوبو فیسبوکو وبلاگو هزارجای دیگه مینویسین بدون اینکه اول تو ذهنه خودتون حك كنيد

مدرسه رفتین واسه چی؟؟ فقط سواد؟ یعنی مفهوم مهم نیست؟ ینی حالیتون نمیشه وقتی نوشتم: براي فاطمه، ي ع ن ي براي فاطمه نه براي شما !!!؟ يني...

سوءتفاهم نشه. روي صحبتم با اون دوستايي كه قضاوت كردن كه البته در عجبم كه چجوري مسند خدارو تصاحب كردن

حالا اگه ناراحت شدي مختاري كه قطع دوستي كنيو به اينجام ديگه سر نزني.حقيقيو مجازيم نداره.حقيقي هم بودي همينطوره اخلاقم،ميگم حرفمو اگه حق باشه

+ منتظــــرم فــاطمـــه

 

تاريخ 91/09/24سـاعت نويسنده ســـــمـــانــــﮧ✖

 


ادامـــه مطـــلـــب
تاريخ 91/09/16سـاعت نويسنده ســـــمـــانــــﮧ✖

яima